FIETS-FACTORY

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.Fiets-Factory.nl Door deze internetsite te benaderen, bezoeken en/of via deze internetsite informatie te raadplegen en/of gebruiken, verklaart u zich akkoord met de inhoud van deze disclaimer.

Deze internetsite is bestemd voor het verstrekken van informatie aan de gebruiker. Hoewel Fiets-Factory.nl er naar streeft om correcte, volledige en actuele informatie te verschaffen, kan Fiets-Factory.nl niet garanderen dat de aangeboden informatie correct, volledig of actueel is. Tussentijdse wijzigingen in prijzen, specificaties, teksten, afbeeldingen zijn voorbehouden. De gebruiker draagt zelf de verantwoording voor het controleren van de informatie die via deze internetsite (www.Fiets-Factory.nl) beschikbaar wordt gesteld. Fiets-Factory.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten en/of beslissingen die op basis van informatie die via deze internetsite beschikbaar is gesteld worden ondernomen.

Op deze internetsite worden verwijzingen gemaakt naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Fiets-Factory.nl geen controle heeft. Fiets-Factory.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke informatiebronnen. Het gebruik van dergelijke links is volledig voor eigen risico.Artikel 1 Algemeen - Definities.

Artikel 2 Identiteit van de ondernemer.

Artikel 3 Aanbiedingen - Totstandkoming overeenkomsten.

Artikel 4 Inschakeling derden.

Artikel 5 levering.

Artikel 6 Overmacht.

Artikel 7 Betaling.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud.

Artikel 9 Garantie.

Artikel 10 Aansprakelijkheid.

Artikel 11 Klachten en retourzendingen.

Artikel 12 Annulering.

Artikel 13 Toepasselijk recht/geschillen.

Artikel 1 Algemeen -Definities.

1.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op, en maken deel uit van iedere overeenkomst, dan wel daaruit voortvloeiende overeenkomst, als mede aanbiedingen tussen/zijdens Fiets Factory VOF verder te noemen verkoper en derden verder te noemen koper, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.


1.2       Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn voor ons slechts bindend, indien deze door ons uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

1.3         Een aantal bepalingen in deze algemene voorwaarden ziet alleen op de situatie waarin de koper een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In deze bepalingen wordt de koper aangeduid met de term “de consument”.

1.4       Algemene (inkoop) voorwaarden van onze koper zijn niet van toepassing, tenzij dit door ons uitdrukkelijk schriftelijk wordt bevestigd.

1.5         Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

1.6       Koper accepteert deze algemene voorwaarden d.m.v. schriftelijke bevestiging, dan wel door een offerte, dan wel orderbevestiging zijdens verkoper kenbaar gemaakte toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, dan wel uit hoofde van het feit dat reeds eerder door koper facturen van verkoper zijn ontvangen, waarop eveneens een toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden is opgenomen.

Artikel 2 Identiteit van de ondernemer.


Naam ondernemer: Fiets Factory vof

K.v.K Nummer: 55010407

BTW Nummer: 8515.28.193.B01 NL

Visserspad nr. 2B3 postcode 1561 PK Krommenie

Officieel Dealer: Vogue,Spirit,Popal, Pointer,

E-mail: Fiets-Factory@hotmail.com

Telefoon: 06 – 811 22 909Artikel 3 Aanbiedingen - Totstandkoming overeenkomsten

3.1       Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en gebaseerd op de bij de aanvraag door onze koper verstrekte gegevens.

3.2       Tenzij anders aangegeven zijn alle prijzen per stuks en inclusief BTW.3.3       Afwijkingen in gedane aanbiedingen binden ons alleen, indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd of akkoord verklaard.

3.4       De opgegeven prijs is gebaseerd op de inkoopprijs en andere kostenfactoren, waaronder verhogingen in de prijzen van: grondstoffen, vrachtkosten, loonbestanddelen, in- en uitvoerrechten, wisselkoersen, en belastingen.


3.5       Indien het aanbod is gebaseerd op door de koper verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is de verkoper gerechtigd de in het aanbod vermelde prijzen en/of levertermijnen aan te passen.


3.6         Getoonde en/of verstrekte monsters en modellen, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van de verkoper zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de koper geen rechten ontlenen.

3.7       Wanneer in een of meer van deze kostprijsbestanddelen na de aanbieding, maar voor de levering een niet voorzienbare verhoging optreedt van te minste van 5% hebben wij het recht om die verhogingen aan de koper door te berekenen.


3.8         De overeenkomst komt tot stand nadat de koper de door verkoper gedane aanbieding heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van de aanbieding. Wanneer de acceptatie van de koper echter op wezenlijke punten afwijkt van de aanbieding, komt de overeenkomst eerst tot stand indien de verkoper uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.Artikel 4 Inschakeling derden.

4.1       Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de verkoper het recht bepaalde leveringen door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van de verkoper.
Artikel 5 Levering.

5.1       Alle leveringen geschieden franco aan het door koper opgegeven adres, tenzij anders overeengekomen, onverminderd ons recht om bij leveranties van geringe waarde de vrachtkosten door te berekenen.

5.2       Wij zijn steeds gerechtigd orders in gedeelten, uit te leveren en te factureren. Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan ons heeft kenbaar gemaakt.5.3       De opgegeven levertijd geldt slechts bij benadering. Indien de overeengekomen levertijd is overschreden, is de koper bevoegd om ons met een aangetekende brief een redelijke nadere termijn van minimaal 4 weken voor de levering te stellen. De koper heeft na een overschrijding van de nader gestelde termijn het recht ontbinding te verlangen van de overeenkomst, doch ten aanzien van een eventuele termijnoverschrijding is de verkoper nimmer aansprakelijk voor welke geleden schade.

5.4         Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de koper op het moment van levering. Onder het moment van levering wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de te leveren zaken het pand, het magazijn of de winkel van de verkoper verlaten of het moment waarop de verkoper aan de wederpartij heeft meegedeeld dat deze zaken door hem kunnen worden afgehaald.

5.5         Verzending c.q. transport van de bestelde zaken geschiedt op een door de verkoper te bepalen wijze, maar voor rekening en risico van de koper. De verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook - al dan niet aan de zaken zelf - die verband houdt met de verzending c.q. het transport.

5.6       In afwijking van lid 5.6 van dit artikel geldt voor koper dat verzending c.q. transport van de bestelde zaken geschiedt voor risico van de verkoper, maar voor rekening van de koper.

5.7       Indien de koper (af) levering weigert of onmogelijk maakt, hebben wij het recht de overeenkomst te ontbinden, dan wel het recht om de te leveren goederen terug te halen en de koper ervan op de hoogte te stellen hieruit ontstane extra kosten aan koper door te berekenen.

5.8         Indien de koper na verloop van vermelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichting tot afname te voldoen, is hij per direct in verzuim. De verkoper heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, met een schriftelijke verklaring, geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de zaken aan derden te verkopen. Een en ander zonder dat hieruit voor de gebruiker een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit.

5.9       De verkoper kan niet eerder verplicht worden met de levering van de zaken te beginnen, dan nadat hij alle daarvoor noodzakelijke gegevens en de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen. Indien hierdoor vertraging ontstaat, worden de leveringstermijnen naar evenredigheid verlengd.

Arikel 6 Overmacht.

6.1       Onder overmacht wordt verstaan: elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.

6.2       In het bijzonder geldt als overmacht, voor zover e.e.a. niet al is inbegrepen in het vermelde lid 1, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in ons bedrijf of dat van onze leveranciers.

6.3       Bij overmacht hebben wij de keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden, zonder dat wij in welke vorm dan ook gehouden zijn tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in art. 78 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.


6.4       Ingeval van ontbinding van de overeenkomst wegens een opgetreden toestand van overmacht is koper te allen tijde gehouden tot het betalen van een door verkoper te bepalen redelijke vergoeding voor het reeds gepresteerde.Artikel 7 – Betaling.

7.1       Tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen, dienen betalingen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, hetzij contant, hetzij op een door ons aan te wijzen rekening en zonder enige aftrek of verrekening. We zijn ten allen tijde gerechtigd voorschotten te vragen op te leveren goederen of te verrichten werkzaamheden.


7.2       Indien betaling van een voorschot wordt geweigerd of nagelaten, hebben wij het recht de overeenkomst te ontbinden zonder dat de koper hierdoor recht op een schadevergoeding verkrijgt, dan wel onze verplichtingen op te schorten.


7.3       Indien niet binnen de overeengekomen termijn wordt betaald, wordt de koper geacht van rechtswege in verzuim te zijn en hebben wij, zonder dat daarvoor enige in gebreke stelling is vereist, recht op vergoeding van rente gelijk aan 1½ % per maand vanaf de vervaldag. In geval dat de koper één dan wel meerdere facturen niet tijdig betaald, is de totale vordering van de verkoper terstond en ineens opeisbaar, aldus ook van de facturen waarvan de vervaldatum nog niet zijn verstreken.


7.3       In een geval dat de koper niet tijdig aan betalingsverplichtingen voldoet komen eventueel op de factuur aangeduide kortingen te vervallen en is verkoper gerechtigd tot het treffen van buitengerechtelijke incassomaatregelen. alle gemaakte kosten vallen de op de inning van de vordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke zijn voor rekening van de nalatige koper. De buitengerechtelijke incassokosten worden bij dezen gefixeerd op 15 % van het achterstallige bedrag, inclusief eventuele verschenen rente. Uit het enkele feit, dat de koper zich verzekerd van de hulp van een derde om tot incasso te geraken, blijkt de hoogte van en de gehoudenheid van koper tot vergoeding van de buitengerechtelijke kosten. Ingeval in het kader van incassomaatregelen een faillissementsaanvrage tegen koper mocht worden ingediend, is deze eveneens de in het desbetreffende Arrondissement gebruikelijke kosten van de faillissementsaanvrage verschuldigd:


7.4       Bij het niet tijdig, dan wel het niet volledig voldoen aan betalingsverplichtingen is voorts het bepaalde in art. 11 van deze voorwaarden onverminderd van toepassing.Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud.

8.1       Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van de verkoper, totdat alle vorderingen uit welken hoofde dan ook die de verkoper op zijn koper heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in BW 3: 92, lid 2, volledig zijn betaald.


8.2       De verkoper is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de koper aanwezig zijn terug te nemen indien de koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert, of dreigt te gaan verkeren. De koper zal de verkoper ten alle tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen c/q gebouwen ter inspectie van de zaken c/q ter uitoefening van de rechten van de verkoper.Artikel 9 – Garantie.

9.1       Tenzij schriftelijk anders overeengekomen gelden voor door ons geleverde goederen door onze leveranciers vastgestelde garantiebepalingen.


9.2       Wij staan in voor deugdelijkheid van de door ons gefabriceerde goederen gedurende een periode van 12 maanden na levering, mits de koper aantoont dat de ondeugdelijkheid uitsluitend of overwegend is toe te schrijven aan bij aflevering niet-waarneembare gebreken, gebrekkige afwerking dan wel bewerking of slecht materiaal.


9.3       De garantie bestaat daarin, dat wij de gebreken aan het geleverde zo spoedig mogelijk voor onze rekening herstellen, dan wel zo nodig voor vervanging van het geleverde zorg dragen.9.4       De verkoper garandeert niet en wordt nimmer geacht te hebben gegarandeerd dat de geleverde zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de koper deze wenst te doen gebruiken of gebruikt, tenzij hij dit uitdrukkelijk schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.

9.5       Het nakomen van de garantieverplichtingen door ons geldt als enige en algemene schadevergoeding elke verdere aansprakelijkheid, uit welke hoofde ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.9.6       Alle garantieverplichtingen vervallen in het geval:

(A) de koper niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

(B) er nabewerkingen, wijzigingen of reparaties zonder onze voorafgaande toestemming door de koper zijn uitgevoerd.

(C) het geleverde niet goed en op de gebruikelijke wijze door de koper is onderhouden.

(D) het geleverde onoordeelkundig of niet conform de bestemming is gebruikt.

(E) van oorzaken die niet in de goederen zelf zijn gelegen, doch samenhangen met specifieke omstandigheden als kwaliteit elektrisch net, vochtigheid, stof, temperatuur of statische elektriciteit, etc.Artikel 10– Aansprakelijkheid.

10.1     Behoudens ons beroep op garantie en behoudens in geval van opzet of grove schuld aan onze zijde, is alle aansprakelijkheid onzerzijds voor schade ten gevolge van gebreken in of aan verkochte goederen, zowel bij koper als bij derden uitdrukkelijk uitgesloten.


10.2     Buiten de expliciet overeengekomen c.q. door de verkoper gegeven garanties aanvaardt de verkoper geen enkele aansprakelijkheid. Onverminderd het van dit artikel is de verkoper slechts aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van de verkoper voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.10.3       De Koper is gehouden al die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.

10.4     Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging zijn wij op geen enkele wijze gebonden aan afspraken met ondergeschikte leden van ons personeel.10.5     Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of gebreken in door derden of koper ter beschikking gestelde goederen.

10.6       Indien de verkoper aansprakelijk is voor door de koper geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van de verkoper te allen tijde beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken.

10.7     De koper dient de verkoper uiterlijk binnen 12 maanden nadat hij bekend is geworden met c.q. bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken.

10.8     De koper kan geen beroep doen op de garantie, noch de verkoper op andere gronden aansprakelijk te stellen indien de schade is ontstaan:

a. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door of namens de verkoper verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, bijsluiters e.d.;

b. door ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken;

c. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de koper aan de verkoper verstrekte     gegevens;

d. door aanwijzingen of instructies van of namens de verkoper;

e. doordat door of namens de koper reparaties c.q. overige werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de verkoper.

8. De koper is in de gevallen als opgesomd in lid 10.8 van dit artikel volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart de verkoper uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.

9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van de verkoper of diens leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal de verkoper de koper vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de koper.


Artikel 11 – Klachten en retourzendingen.

11.1     Reclames ter zake van uiterlijk waarneembare gebreken dienen bij ontvangst der goederen op de vrachtbrief of het ontvangstbewijs te worden aangetekend en dienen bovendien binnen 24 uur na aflevering, c.q. na het verrichten van een dienst, middels aangetekend schrijven bij verkoper te worden ingediend. Dezelfde termijn dient door koper in acht te worden genomen, nadat een uiterlijk niet waarneembaar gebrek redelijkerwijs is ontdekt of ontdekt had kunnen worden.11.2     Overige klachten dienen direct na ontdekking - doch uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn - schriftelijk aan de verkoper te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de koper. Indien geen expliciete garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na levering.

11.3     Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan de verkoper is gemeld, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden. Als dan is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie.

11.4       Bestelde zaken worden in de bij de verkoper voorradige (groothandels)verpakkingen geleverd. In de branche geaccepteerde geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren e.d., gelden niet als tekortkoming aan de zijde van de verkoper. Hierbij is geen beroep op de garantie mogelijk.

11.5     De koper dient de verkoper in staat te stellen de klacht te onderzoeken en in dit kader alle voor de klacht relevante informatie aan de verkoper te verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk is, geschiedt dit voor rekening en risico van de koper, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn.

11.6     In alle gevallen geschiedt retourzending op een door de verkoper te bepalen wijze en in de originele verpakking c.q. emballage. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien daartoe door de verkoper een uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is gegeven.

11.7     Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van onvolkomenheden in of eigenschappen van producten die zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen, indien deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van deze materialen.

11.8     Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van verkleuringen en geringe onderlinge kleurafwijkingen.

11.9     Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van zaken die na ontvangst door de koper van aard en/of samenstelling zijn veranderd c.q. geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt of zich niet langer in de originele verpakking bevinden.

Artikel 12 – Annulering.

12.1     Bij annulering van de overeenkomst door de koper ten gevolge van welke oorzaak ook, behouden wij het recht nakoming te eisen.

12.2     Ingeval de koper de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wenst te annuleren, is hij aan de verkoper een door de verkoper nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle reeds door de gebruiker gemaakte kosten en diensten door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. De verkoper is gerechtigd voornoemde schadevergoeding te fixeren en - naar zijn keuze en afhankelijk van de reeds verrichte leveringen - 20 tot 100% van de overeengekomen prijs bij de koper in rekening te brengen.

12.3     De koper is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal de verkoper vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

12.4       De verkoper is gerechtigd alle reeds door de koper betaalde bedragen te verrekenen met de door de koper verschuldigde schadevergoeding.

12.5       Bij opschorting van de overeengekomen leveringen op verzoek van de koper zijn alle op dat moment gemaakte kosten direct opeisbaar en is de verkoper gerechtigd deze bij de koper in rekening te brengen. De verkoper is bovendien gerechtigd alle gedurende de opschortingperiode te maken c.q. gemaakte kosten bij de koper in rekening te brengen.


Artikel 13 - Toepasselijk recht/geschillen.

13.1     Op alle door ons gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.13.2     Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar de verkoper is gevestigd, zij het dat de verkoper altijd de bevoegdheid behoudt het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de koper is gevestigd.

13.3     De consument is steeds bevoegd te kiezen voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan de verkoper. Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen één maand nadat de gebruiker schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechter van zijn vestigingsplaats.

13.4     Indien de koper gevestigd is buiten Nederland, is de verkoper gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 13.2 van dit artikel of - naar zijn keuze - de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de koper gevestigd is.